BIBILIOGRAPHY

Bibiliography of children's literature in sanskrit

This bibliography is being developed by the members of Samskrit Balasahitya Parishad. Whoever uses this for any research purpose must acknowledge the contribution of the Parishad.

BOOKS

 • Rangaruciram, Pt. Digambar Mahaputra, Pub: Umeshcandra Mahaputra, Varanasi, 1983.
 • Lalitalavangam, Ibid, Bhubanesvar, 2001.
 • Balagitali, Haridutta Sharma, Anjaneya Prakashan, Allahabad, 1991.
 • Sisulilakaghavam, Ganesh Gangaram Pendharkar, Mumbai, 1979.
 • Samskrtagitamalika, Manorama, Bhartiya Sanskriti, Lucknow, 1981.
 • Sisuyuvadurdaivavilasitam, Sitanath Shastri, Royal Indian Publication, Kolkata, 1999.
 • Samskrta-sisu-gitam, Subhas Vedalankar, Manisha Prakashan, Jaipur, 1982.
 • Samskrta-gitanjali, Ibid, 1982.
 • Sisugitam, Ibid, P.S.Publication, jaipur, 1994.
 • Samskrta-desabhaktigitam, Ibid., Alankara Prakashan, Jaipur, 1998.
 • Samskrta-gita-satakam, Ibid, 2005.
 • Balagitanjali, Iccharam Dwivedi, In: Pranavaracanavali, Delhi, 2003.
 • Sisugitika, G.K. Brahma, Bhuvaneswar, 1992.
 • Balagitam (prathama), Sriram B. Velankar, Sriramsudhasanskritnidhi, Mumbai, 1987.
 • Nisargasangitam (balagitam-trtiyam), Ibid., 1991.
 • Balagitam (dvitiya), Ibid, Devavanimandiram, Mumbai, 1983.
 • Balasarada, Ibid.
 • Balagitam (in 3 parts), Vina Godabole, Sriramasudhasanskritnidhi, Mumbai, 2001.
 • Balagitam-Ankagitam, Krishnalal, Vibhuvaibhavam Prakashan, Delhi, 2000.
 • Sacitra-samskrta-balagitani, Rajendra Pandya, Bhagavat Vidyapith, Sola, Gujarat, 2002.
 • Balavatika, Bsvasa, Uttarpradesh Sanskrit Sansthan, Lucknow, 2001.
 • Balatarangini, Acharya Ramkishor Mishra, 377/14, Pattirampuram, Khekda (U.P), 2001.
 • Balacaritam, Ibid, 1981.
 • Samskrta-gita-satakam, Subhash Vedalankar, Alankar Prakashan, Jaipur, 2005.
 • Tupkavita (Sisukavita), Bhartiya Vidyabhavan, Mumbai, 1978.
 • Balavatika, Om Prakash Thakur, In: Indradhanuh, Surabhi Prakashan, Delhi, 1993, pp. 149-151.
 • Vinodakavyatrayi, Tripathi Rudradev, Delhi, 1997.
 • Balyacapalyam, Bhavaneswar Kar Sarma, In: Cayanam, Orissa, 2004, pp. 26-29.
 • Ekada, Keshab Chandra Dash, Lokabhasha Prachar Samiti, Puri, 1991.
 • Bharatadesavidhata, Dasharath Jani, Sureshchandra Dave & Ghanshyam Trivedi, Brihat Gujarat Sanskrit Parishad, Ahmedabad, 1989.
 • Balasahityasarita, Pramila Parekh, Surabharati Prakashan, Mumbai, 1982.
 • Balakathakunja, (in 3 stabakas), Sriram B. Velankar, Sriramsudhasankritnidhi, Mumbai, 1996.
 • Balanitikatha, (8 volumes), Vaidya Ramasvarup Shastri, Balasanskrit Prakashan, Mumbai, 1988.
 • Kisorakathavali, Acharya Ramkishor Mishra, 377/14, Pattirampuram, Khekda (U.P.), 1987.
 • Kantarakatha, Abhiraj Rajendra Misra, Vaijayanta Prakashan, Allahabad, 2008.
 • Abhinavapancatantra, Abhiraj Rajendra Misra, Vaijayanta Prakashan, Allahabad, 2008.
 • Dharmapadam, Harekrishna Satapathi, (Translation of Gopabandhu Das’s Dhammapadam). Amritvani Sevapratisthan, Damodarpur, Orissa, 2001.
 • Isabnitikatha (Aesop’s fables), Sanskrit translation: Narayan Balakrishna Godbole, (in 2 parts), Pandurang Javaji Prakashan, Mumbai, 1923,
 • Kathatarangini, Edited by Dasharath Jani, Sureshchandra Dave & Ghanshyam Trivedi, Brihat Gujarat Sanskrit Parishad, Ahmedabad, 1984.
 • Ranjanakathamala, Kamala Abhyankar, Devavanimandira, Mumbai, 1983.
 • Kathakusumamanjari, S. Venkatarama Sastri, Srividya Press, Kumbhakonam, 1919.
 • Kathakusumamanjari, S. Venkatarama Sastri, Srividya Press, Kumbhakonam, 1919.
 • Balanatakani, Kavi Pujalal, Sri Aravindashram, Pondichery, 1983.
 • Balanatyavali, Sri Ramchandra Ambikadatta Sandilya, Ulhasanagara, 1998, Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi, 1998.
 • Balanatyasaurabham, Acharya Ramkishor Mishra, In: Natyasruti, Khekda (U.P.), 1997
 • Natyanavagraham, Abhiraj Rajendra Misra, Vaijayanta Prakashan, Allahabad, 2007.
 • Kaumaram, Abhiraj Rajendra Misra, Ibid, 2008.
 • Sisusamskrtam, Sanskrit Bharati, Banglore, 1997.
 • Sisubodhah, Lokabhasapracarasamiti, Puri, 1967.
 • Rjurohitam (Balkatha), Bharatiya Vidyabhavan, Mumba, 1969.
 • Bajirautah, Sanskrit translation by Narayan Das, Ganjam, Orissa, 2006.

Articles:

 • Bhattacharya, Tanmay Kumar Sisuyuvadurdaivavilasitam (Review), Drk-bharati, Vol.3 2000, p.116
 • Abhyankar, Kamala Vimsasatakasya samskrtakathavanmaya, Devavanisuvasa (Ramakanta Shukla Abhinandanagrantha), Ed. Rajendra Misra, Devavani Prakashanam, Delhi, 1993, pp.195-206
 • Sharma, Dipak Kumar, An Apprising Note on Sisuyuvadurdaivavilasitam, In: Arvacina Sanskrta sahitya: Dasa evam Disa, Parimal Publication, Delhi 2004, pp. 48-54.
 • Misra Rajendra, Arvacinasamkrtavanmayam, Ibid, p. 13.
 • Basu, Ratna, Modern Sanskrit Short stories, In: Modern Sanskrit Literature: Tradition & Innovations, Ed. S. B. Raghunathacharya, Sahitya Academy, Delhi, 2002, p 161.
 • Shastri, Veneemadhava, Child in Prakrit Poems, Journal of the Oriental Institute, Baroda. Vol. 47, Nos. 1-2, 1997, pp. 101-112.
 • Prajapati, Sweta, Kavipumsakokila Hari Dutt Sharma and His Creative Works, Journal of the Oriental Insitute, Vol.53 Nos. 1-4, pp, 119-120.
 • Prajapati, Sweta, Balanatakani: Pujalala ka Samskrta balasahitya ko pradana, Sodhaprabha, Sri Lal Bahadur Sastri Rashtriya Sanskrit Vidyapith, Delhi, April 2002, pp. 65-72.

Periodicals:

 • Saptavarna, Language Curry, Gurugram
 • Samskrtamanjari (Sanskrit Laghunatakavisesanka), year 9, Vol. 3, Delhi Sanskrit Acadamy, Delhi.
 • Durva (Balasahitya Visesanka), Sagar.
 • Sisuvilasah, In: Arvacinasamskrtam, April-July Vol. 7, Nos 2-3, 1985, pp. 162-166.
 • Devasisuh, Pramodkumar Nayak, In: Lokabhasasusri, June-July, 2005, p.9.
 • Balavatika, Banamali Biswal, In: Lokabhasasusri, August-sep, 2006, pp. 13-14.
 • Balasiksa, Balaviradutta shastri, Bharatodaya, Sep. 2001, p. 14.
 • Lalangitam, Mishra Sampadananda, Sambhasanasandesa, Oct, 2003, p. 23.
 • Balagitam, Dave Anilkumar, Samvid, Vol.6, 1-4, 1969-70, p.194.
 • Sisugitani, Rao H.V. Nagaraja, Samvid, 1997, pp. 163-164.
 • Anuditani Sisugitani, Rao Ramkrishna (translation), Samvid, 1998, Vol. 4, pp. 54-56; Vol. 3, 1998, pp. 45-47; Nov. 1997, p-51.
 • Nitikathabhandaram (100 stories), Rajanatha Dwivedi, Sudharma.
 • Modern Sanskrit Literature on Children, Sweta Prajapati, Journal of the Oriental Institute,Baroda, Vol. 58, March-June 2009, pp. 249-266

heading:

 • Mrigapuranam, C Sandipani, Sanskrit translation by Puliyalil Ramesh, published by Mathribhumi Books, Kozhikode, 2014
 • Balakatha, by Puliyalil Ramesh, published by Ganga Books, Kozhikode, 2011
 • Dashavatara Katha, by Puliyalil Ramesh, published by Ganga Books, Kozhikode, 2015
 • Balakathasaptatih, compiled by Janardana Hegde, published by Samskrita Bharati, Bengluru, 2013
 • Bodhakathaah, by Ashok Kaushik, Sanskrit translation by Sanjeev, published by Samskrita Bharati, Delhi, 2012
 • Mahaabharata-neeti-kathaah, by Rangan PN (Manu), Sanskrit translation by Udayan Hegde, published by Samskrita Bharati, Delhi, 2012
 • Baalageetam, by Sahshipala Sharma (Baalamitra), published by National Book Trust of India, Delhi, 1999
 • Modasamskritam, by Varsha Sarda, published by Samskrita Bharati, Pune, 2009
 • Shaakabhakshakah Vidaalah, by Jyoti Yelagalawadi, Sanskrit translation by Naresh Kunturu, published by Samskrita Bharati, USA, 2011
 • Raktavarniya citrakatah, by Jyoti Yelagalawadi, Sanskrit translation by Soumya Joisha, published by Samskrita Bharati, USA, 2011
 • Varshikakeshakartnadinam, by Noni, Sanskrit translation by Venetia and Sunita Ramanathan, published by Samskrita Bharati, Bengaluru, 2013
 • Sharabhabhramakam, by Novella Genelza, Sanskrit translation by Avinash Varna, published by by Samskrita Bharati, USA, 2011
 • Svamivivekanandasya Jivane Sarasaghatanaah, published by Samskrita Bharati, Bengaluru, 2012
 • Kathaavicitraah, by Dr. Radhikaranjan Das, published by Sanskrit department, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 2011
 • Adrishyam by Dr. Radhikaranjan Das, published by Sanskrit department, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 2011
 • Matrdevo bhava, Balakathasangraha, by Nirmala Shrirama, published by Samskrita Bharati Chennai.
 • Balakathah, Dr. Madhuri, Archana Prakashan, Ajmer, 1993
 • Samskritamandakini (kathasanchayanam), by Dr. Rurukumar Mohapatra, Lokabhashaprachara Samiti, Puri
 • Balanam Vivekanandah, Ramakrishna Sarada Mission, Kolkata, 2015
 • Mahaabhaaratam Sachitram, Sri Ram Raghavan, Samskrita Bharati Chennai, 2015
 • Baalakathaa-sravantii, Janardana Hegde, Samskrita Bharati Bengaluru, 2015.